Το έργο  εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας  Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

ΕΡΓΟ: Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας- Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων(Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross-border region through smart and digital tools-eTourist)» με ακρωνύμιο eTourist

Συνολικό Κόστος: 334.467,00€

Επικεφαλής Δικαιούχος: Περιφερειακή Ένωση Δήμων “Maritza”

Δικαιούχος Προγράμματος 2: Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε

Δικαιούχος Προγράμματος 3: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου

Δικαιούχος Προγράμματος 4: Συνεργασία Ενεργών Πολιτών

Περίοδος υλοποίησης: 09/10/2017- 08/08/2021