Проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.

Проектни бенефициенти:
– Водещ бенефициент: Регионално сдружение на общините „Марица“
– Бенефициент 2: ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА (DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA)
– Бенефициент 3: Етнографски музей на Тракия – Агелики Гианакиду (Ethnological Museum of Thrace – Aggeliki Giannakidou)
– Бенефициент 4: ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ (ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP)

Период на изпълнение: 09/10/2017 – 08/08/2021